ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಗಮ

ಇಂದಿನ ದೇಶಿಯ ರಾಜಕೀಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ: ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ "ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮೇಧಾವಿಗಳು" ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವುದು.

"ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೇ ಯಾರೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಆಗಲಾರರು". "ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಮೇಧಾವಿಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದಾಗಲೇ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಾಕ್ರಟೀಸ್ ಮಹಾನುಭಾವರು ಬೋಧಿಸಿದರು... ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡರು. ಆ ಮಹಾನುಭಾವ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನಿಜ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಅವರ ಉಪದೇಶವನ್ನೇ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು "ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ !

* * *

"ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಗಮದ ಉದ್ದೇಶ"

ಸರಿಯಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಅಂಕಿತವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೂ "ಒಂದೇ ಧ್ಯಾನ ವೇದಿಕೆ" ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ "ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು" ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

"ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಬೇಕು" ಎಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ 1999ನೇ ವರ್ಷ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷವು "ರಂಗಪ್ರವೇಶ" ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 2004 ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ... ಅದೇ ತರಹ 2009ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ.

* * *

"ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ"

ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ "ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ" ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳೆಗಿಸಿತು. ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ದೀಪವೇ ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರ ಆಶಯ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ "ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ" ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಜೆಗಳ ಜೀವನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕು.

* * *

"ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ "

ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ-ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ "ಆರೋಗ್ಯವೇ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ", "ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೆ" ಎನ್ನುವ ಸೂಕ್ತಿಗೆ ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ.

ಆದುದರಿಂದ, ಜನಜೀವನ ನದಿಯೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಜೀವನ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ, ಒಂದು ಮಹಾಶುಭಕರವಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಲೇ "ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯ" ಸ್ಥಾಪನೆ ನಡೆಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದೇ ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗುರಿ.

ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು

ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪತ್ರೀಜಿ

"ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡಲು ಎನ್‍ಲೈಟನ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಹರು. ಎನ್‍ಲೈಟನ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆಯ್ಕೆಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿಸೋಣ."
-ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪತ್ರೀಜಿ

Go to top