ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪತ್ರೀಜಿ

ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು : ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

 

ಪಿರಮಿಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ( ಕರ್ನಾಟಕ)

ಸಂಖ್ಯೆ 7, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, S.L.V ಕಾಫಿ ಬಾರ್ ಎದುರು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560018.

ಫೋನ್ : +91 94481 40198

ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು

ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪತ್ರೀಜಿ

"ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡಲು ಎನ್‍ಲೈಟನ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಅರ್ಹರು. ಎನ್‍ಲೈಟನ್ಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಆಯ್ಕೆಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಚುನಾಯಿಸೋಣ."
-ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪತ್ರೀಜಿ

Go to top